Άλλες Υπηρεσίες Παροχές
 • Δωρεάν πρόσβαση στο INTERNET
  Σε ειδικό χώρο έχουν εγκατασταθεί 15 Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο για αυτόνομη χρήση από τους σπουδαστές ή με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού.
 • Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί αίθουσα Η/Υ για:
  - αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών μέσω του διαδικτύου (Internet)
  - χρήση ψηφιακού υλικού σε CD-ROM ή on line
  - πρόσβαση στο δίκτυο των βιβλιοθηκών ΑΕΙ - ΤΕΙ για αναζήτηση πληροφοριών on line από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφία, abstracts, άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή).
 • Σεμινάρια εκπαίδευσης των χρηστών για την αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών στο INTERNET.
 • Ανάγνωση microfiche με τρία ειδικά μηχανήματα εκ των οποίων το ένα με δυνατότητα εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένα στο χώρο της αναζήτησης.
 • Φωτοτυπικό μηχάνημα που λειτουργεί με κάρτα.
 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω του GEOPAC του αυτοματοποιημένου προγράμματος ADVANCΕ, και μέσω του site της Βιβλιοθήκης στο Internet. http: lib.teipir. gr
 • Εκπαίδευση των χρηστών για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας από το εξειδικευμένο προσωπικό.


Ψηφιακή Βιβλιοθήκη -ΤΕΙ Πειραιά

Οι σημερινές ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες καθιστούν το ρόλο της Βιβλιοθήκης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με το παρελθόν. Διαπιστώνοντας την ανάγκη εξυπηρέτησης ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού χρηστών, και με σκοπό την αντιμετώπιση της τεράστιας συσσώρευσης επιστημονικών πληροφοριών, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ επιδιώκει την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών της με τη χρήση των πλέον συγχρόνων μέσων της τεχνολογίας πληροφόρησης.

Η οργάνωση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης επιτρέπει αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών, βιβλιογραφικών δεδομένων καθώς και πληροφοριών σε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή μέσω τερματικών συσκευών, με τη βοήθεια εύχρηστου λογισμικού. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση που σήμερα διατίθεται σε άλλες βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, με ενιαίο τρόπο σε εθνική και παγκόσμια εμβέλεια (ηλεκτρονική δικτύωση με άλλες βιβλιοθήκες - εσωτερικού και εξωτερικού - και αξιοποίηση της δικτύωσης αυτής). Δηλαδή επιτρέπει την αναζήτηση πληροφοριών από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφία, περιλήψεις άρθρων, άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή).

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος έχει σαν σκοπό της την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Βιβλιοθήκης έτσι ώστε να αναδειχθεί σε ένα δυναμικό εργαλείο για την έρευνα, την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και την επιστημονική πληροφόρηση σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα των τεχνολογιών πληροφόρησης.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος - Π. Ράλλη και Θηβών 250, στο κτίριο Α΄. Η συλλογή της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ σε εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικής μορφής (CD ROM's) αποβλέπει να εξυπηρετήσει και να καλύψει όλα τα τμήματα του Ιδρύματος βοηθώντας στην εφαρμογή του θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας, αποφεύγοντας την πιθανή επικάλυψη με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Επίσης, η συλλογή της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης καλύπτει θεματικές περιοχές γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως πολιτιστικού, ιστορικού κ.λ.π.

Επιπλέον η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), και δυνατότητα χρήση ψηφιακού υλικού σε CD ROM's. Για τις παραπάνω ανάγκες, στους χώρους της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ υπάρχουν 5 Η/Υ εφοδιασμένοι με εξειδικευμένα προγράμματα εφαρμογών και με δυνατότητα σύνδεσης με την Ψ.Β. του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ μέσω Internet ή μέσω απευθείας σύνδεσης με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και 1 H/Y - CD ROM Server.

H αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε με βάση τα Τμήματα του Ιδρύματος, είτε με βάση ειδικό κατάλογο.

Τέλος η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ συνολικού προϋπολογισμού 150,2 εκτ. δρχ. Η ουσιαστική έναρξη του έργου έγινε από την 01/01/1998. Στο διάστημα αυτό, θα έχουν τεθεί οι βάσεις, ώστε το οικοδόμημα που θα κατασκευαστεί να μπορεί να παραμένει επίκαιρο και να ανανεώνεται σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια.

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά