Μαθήματα
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε τμήματος διακρίνονται:
  • σε γενικά υποχρεωτικά που είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα ειδικότητας,


  • σε κατεπιλογήν υποχρεωτικά που είναι τα μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων και


  • σε προαιρετικά μαθήματα που είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά, ή διαπανεπιστημιακά σε συνεργασία με τριτοβάθμια ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.


Τα υποχρεωτικά μαθήματα διακρίνονται σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά. Τα μικτά μαθήματα αποτελούνται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Τα μέρη αυτά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και ουσιαστικά αποτελούν δύο διαφορετικά μαθήματα.

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο και το δεύτερο ως εξαρτώμενο.

Το τυπικό πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές. Οι σπουδαστές αφού λάβουν υπόψιν τους τις αλυσίδες των προαπαιτούμενων μαθημάτων μπορούν να καταρτίσουν για κάθε διδακτικό εξάμηνο το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών.

Ο σπουδαστής θεωρητικά επιτρέπεται να παρακολουθήσει όποια μαθήματα του προγράμματος σπουδών θέλει αρκεί να μην είναι εξαρτώμενα δηλαδή μαθήματα που για να τα παρακολουθήσει πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία αλλά προαπαιτούμενα μαθήματα. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Όποιος δεν παρακολουθήσει τα 80% των πραγματοποιούμενων ωρών του εργαστηρίου απορρίπτεται. Ένα εργαστήριο θεωρείται πραγματοποιηθέν όταν διενεργηθούν τουλάχιστον τα 3/3 των προγραμματισμένων ωρών του εξαμήνου. Επειδή το εξάμηνο έχει 15 εβδομάδες, για να θεωρείται ένα εργαστήριο ότι πραγματοποιήθηκε πρέπει να έχουν διδαχθεί οι ώρες 10 εβδομαδιαίων μαθημάτων τουλάχιστον. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου πραγματοποιούνται είτε κατά μάθημα είτε τομέα στο τέλος του εξαμήνου.

Η παρακολούθηση της θεωρητικής διδασκαλίας είναι υποχρεωτική διότι κατά τη διάρκεια αυτής αναπτύσσονται απόψεις και τρόποι σκέψης για την επίλυση των διαφόρων θεμάτων που πιθανόν να μην εμπεριέχονται μέσα στα βιβλία.

Οι σπουδαστές των ΤΕΙ προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Υποχρεούνται επίσης σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το πέρας των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το έκτο (6) ή έβδομο (7) εξάμηνο σπουδών αφού ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων και όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Με την πρακτική άσκηση οι σπουδαστές συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χωρών παραγωγής, αντιλαμβάνονται τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Η πρακτική άσκηση οργανώνεται και εποπτεύεται από το Τμήμα.

Η άσκηση αυτή στο επάγγελμα πραγματοποιείται σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου τομέα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO DA VINCI και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε Ιδιωτικές ή Δημόσιες Επιχειρήσεις αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Θέμα πτυχιακής εργασίας λαμβάνουν οι σπουδαστές που βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών τους. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί είτε στο χώρο του ΤΕΙ είτε σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και πάντα με τη συνεργασία και την επίβλεψη εκπαιδευτικών του τμήματος. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός του ΤΕΙ, ενώ οι πτυχιακές εργασίες ενισχύονται οικονομικά. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής την υποστηρίζει προφορικά μπροστά σε τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών, ένας από τους οποίους είναι ο επιβλέπων εκπαιδευτικός.


 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά