Σπουδές Πτυχία
Η εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. γίνεται με τις γενικές εξετάσεις όπως στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το νόμο και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι., παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Συμβάλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής, στην οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Παρέχονται δωρεάν και υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιμόρφωση του Ελληνικού λαού. Συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των Α.Ε.Ι. στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές τάξεις και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας.

Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους:

Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάσουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Οι σπουδές στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. είναι διάρκειας 7 ή 8 εξαμήνων και περιλαμβάνουν την εξάμηνη πρακτική άσκηση. Ένας σπουδαστής για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματός του, έξι μαθήματα επιλογής, να συντάξει πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Κάθε διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου έτους. Περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελή εξάμηνα 15 εβδομάδων, το κάθε ένα εξάμηνο από δύο εξεταστικές περιόδους. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν στα τέλη Σεπτεμβρίου και λήγουν στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ του Εαρινού εξαμήνου αρχίζουν τέλος Φεβρουαρίου και λήγουν μέσα Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες προσδιορίζονται με ειδική απόφαση από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., κάθε Ιούνιο.

Κανονισμός Σπουδών

Η απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πειραιά σύμφωνα με το Νόμο, δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Σπουδών Τ.Ε.Ι. Πειραιά (υπ. Αρ. Ε5/124 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο ΦΕΚ 816/21/5/99. Ο κανονισμός σπουδών ισχύει και εφαρμόζεται από το σπουδαστικό έτος 1999-2000 και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών και τον τρόπο εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά