Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Σκοπός του "Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης - ΤΕΙ Πειραιά" είναι:

α. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιμόρφωσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συμπληρωματικής εξειδίκευσης επιδοτούμενης ή μη, στο χώρο των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά.

β. Η ανάληψη, ο συντονισμός και η διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παροχής επαγγελματικών γνώσεων και συνεχιζόμενης κατάρτισης.

γ. Η εκτέλεση προγραμμάτων και σεμιναρίων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης υποβάλλονται από τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. των τμημάτων του Ιδρύματος.

δ. Η προσέλκυση και η εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινοτικούς και άλλους πόρους.

Επιστημονικοί τομείς δραστηριότητας του "Κ.Σ.Ε. - ΤΕΙ Πειραιά" είναι κυρίως οι εξής:


α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση.

β. Διασύνδεση τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής και της κοινωνίας.

γ. Τεκμηρίωση των αναγκών και ανάπτυξη μεθόδων μετάδοσης γνώσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Διεπιστημονική προσέγγιση και αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα.

δ. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

ε. Συνεργασία με δημόσιους και αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς της Τέχνης και του Πολιτισμού σε θέματα συνεχιζόμενης κατάρτισης με σκοπό την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 Ιουνίου 1994 (94/C229/01) σχετικά με την πολιτιστική και καλλιτεχνική διάσταση της παιδείας καθώς επίσης και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέρος τρίτο, τίτλος ΙΧ, Μάαστριχ, 7 Φεβρουαρίου 1992).

στ. Εισαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με σύγχρονες μεθόδους.

ζ. Επεξεργασία και διατύπωση προγραμμάτων στους τομείς. Της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και των μεθόδων οργάνωσής τους. Εκπόνηση σπουδών υψηλού επιπέδου (μεταπτυχιακής στάθμης)

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά