Ερευνητικά Προγράμματα Ειδικός Λογαριασμός
Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 122 (ΦΕΚ 127/22-06-1999/τ.Α) Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αναφέρεται στη σύσταση Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, ο Ειδικός Λογαριασμός ορίζεται ως Αυτοτελές Τμήμα και ονομάζεται Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Η δεκαπενταετής επιτροπή του Ειδικού λογαριασμού, που απαρτίζεται από αιρετούς εκπροσώπους όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ και προεδρεύετε από τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη διοικητική υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των αποφάσεων της επιτροπής ερευνών και ιδίως :

• Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του ειδικού λογαριασμού καθώς και η πληρωμή των δαπανών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Τη γραμματειακή στήριξη της επιτροπής
• Τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της επιτροπής
• Τη μελέτη και επεξεργασία των κατευθύνσεων που προδιαγράφει η επιτροπή προτάσεων για νέες κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. ΚΑ/679/22-08—96 ιδρύθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά, Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών.
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Προγράμματα που έχει υλοποιήσει ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης είναι:

• Προγράμματα Ευρωπαϊκά (LEONARDO, ADAPT, TEMPUS, SOCRATES – ERASMUS κ.α)
• Προγράμματα της ΓΓΕΤ Διακρατικά, ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕΔ, κ.ά.
• Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ
• Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια
• Προγράμματα Εξειδίκευσης
• Επιδοτούμενα σεμινάρια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
• Προγράμματα Ερευνητικά Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Τεχνολογικά κ.ά., σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.
• Τεχνολογικές, επιστημονικές εκπαιδευτικές και άλλες μελέτες.

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά