Εφαρμοσμένη Έρευνα - Επιμόρφωση
Το ΤΕΙ Πειραιά έχει δώσει έμφαση στη διεξαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και στη σύνδεσή της με την παραγωγή. Για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο ΤΕΙ Πειραιά είναι η Επιτροπή Ερευνών που συγκροτείται από εκπροσώπους των Τμημάτων στα πλαίσια της κοινής υπουργικής απόφασης (Β1/819/1988) για τη Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού προέρχονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις του ΥΠΕΠΘ.

Η Επιτροπή Ερευνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού διαθέτει και διαχειρίζεται κονδύλια για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

Η έρευνα διεξάγεται από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού με τη δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων (ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού, οργανισμών επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κ.λ.π.).

Η Επιτροπή Ερευνών χρηματοδότησε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Πειραιά και επιμορφωτικών Σεμιναρίων υψηλής κατάρτισης επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Υπουργείου Εργασίας. Ανέλαβε τη διαχείριση επιμορφωτικών σεμιναρίων που άλλοι ανέθεσαν στο ΤΕΙ Πειραιά.

Στο ΤΕΙ Πειραιά ιδρύθηκε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με την επωνυμία Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΚΣΕ) ΤΕΙ Πειραιά και Κέντρο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Τ.Ε.).

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά