Θεσμικό Πλαίσιο
Τα Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ιδρύθηκαν το 1983 με τον Νόμο Πλαίσιο 1404/83 (ΦΕΚ. 173 τ. Α΄/24/11/83) και ανήκουν μαζί με τα Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα Τ.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης που απαρτίζονται από τα μέλη του Τ.Ε.Ι.

Τα μέλη του Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σύμφωνα με το Νόμο σε:

  • Τακτικά ήτοι Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.), Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.), και Σπουδαστές και
  • Έκτακτα ήτοι Επισκέπτες Καθηγητές και Εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου.

Κάθε Τ.Ε.Ι. αποτελείται από δυο (2) τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή από δυο (2) τουλάχιστον τμήματα που αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες.

Τα Τμήματα αποτελούν την βασική λειτουργική μονάδα της Σχολής και διακρίνονται σε τμήματα Ειδικότητας και Γενικά τμήματα.

Στα Τ.Ε.Ι. λειτουργεί Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.).

Τα Γενικά τμήματα δεν χορηγούν πτυχίο αλλά συμβάλλουν στη δημιουργία του αναγκαίου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων και στη διαμόρφωση της αναγκαίας κριτικής σκέψης και αναλυτικής προσέγγισης προβλημάτων, σε συνεργασία με τα τμήματα Ειδικότητας.

Τα τμήματα Ειδικότητας, χορηγούν πτυχίο ειδικότητας και δικαιώματα άσκησης αντίστοιχου επαγγέλματος, σύμφωνα με τον τίτλο τους, το Νομοθετικό Πλαίσιο και το σύνολο των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για την άσκησή του. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι πτυχιούχοι να μπορούν στο μέλλον να αναπροσαρμόζουν τις γνώσεις τους στις νέες μεθόδους της επιστήμης και των Εφαρμογών και στη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων (Ν. 2916/2001).

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα επιπέδου τμήματος Τ.Ε.Ι. και υπάγεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.

Το διδακτικό και διοικητικό αντικείμενο του τμήματος διαιρείται σε τομείς που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο.

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργούν δύο Σχολές και εννιά Τμήματα που ανταποκρίνονται συνολικά σε ειδικότητες. Λειτουργούν επίσης Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) και ένα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) καθώς και Κέντρο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕ).

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά