Όργανα Διοίκησης του Τμήματος
Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι:

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Απαρτίζεται από το Ε.Π. του τμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών, σε ποσοστό 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. του τμήματος.

Το Συμβούλιο του Τμήματος. Απαρτίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος, τους υπευθύνους των τομέων, εκπρόσωπο των σπουδαστών και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π., εφ' όσον συζητείται θέμα που αφορά τα μέλη του Ε.Τ.Π..

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος. Προΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος και συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των τομέων σε συνεργασία με το Ε.Π. του τμήματος. Εκλέγεται κάθε 3 χρόνια.

Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. "ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το Νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του Ιδρύματος "και έχουν δικαίωμα και καθήκον "να συμβάλλουν στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ.Ε.Ι. και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται κανείς στην άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων".

« Όλοι οι χώροι του Τ.Ε.Ι. καλύπτονται από το ακαδημαϊκό άσυλο, το οποίο αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης των ιδεών…»
(Άρθρα 2,3 και 12 του Ν. 1404/83).

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά