Όργανα Διοίκησης της Σχολής
Τα Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

Το Συμβούλιο της Σχολής. Απαρτίζεται από τον Διευθυντή, τους προϊσταμένους των Τμημάτων και αριθμό σπουδαστών ίσο με το 40% των Εκπ/κών πλην του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής. Προΐσταται των υπηρεσιών της Σχολής, συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων και συμμετέχει στη διοίκηση του ΤΕΙ. Εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από το εκλεκτορικό σώμα που απαρτίζεται από το σύνολο του Ε.Π. της Σχολής, εκπροσώπους του Δ.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών σε αριθμό ίσο με το 50% του Ε.Π..


 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά