Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργεί από το 1994 ως Γραφείο Σταδιοδρομίας στα πλαίσια του προγράμματος Σύνδεσης Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. και Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας. Το 1997 το Γραφείο σταδιοδρομίας εντάχθηκε στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ και από το 2000 στο 3ο ΚΠΣ (προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ενώ μετονομάστηκε σε Γραφείο Διασύνδεσης, γεγονός που υπονοεί μια διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ώστε να μην είναι απλά ένα Γραφείο Εύρεσης Εργασίας, αλλά να αποτελεί κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Εκπαίδευσης και της Παραγωγής.

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η υποστήριξη και η διεύρυνση της επικοινωνίας για την ανάπτυξη σταθερών δεσμών μεταξύ της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και Παραγωγής.

Για την επίτευξη του στόχου του το Γραφείο Διασύνδεσης απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προτεραιότητα σε αυτούς του Ιδρύματος, καθώς και σε όλες τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλογικούς Φορείς κλπ. και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες.

Σπουδαστές

 • Εύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης.
 • Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
 • Υποστήριξη της Απασχόλησης Σπουδαστών στις Υπηρεσίες και στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες εργασίας κατά την διάρκεια των σπουδών (εθελοντική εργασία, μερική απασχόληση, τηλεεργασία κλπ.).
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες Μεταπτυχιακών σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ενημέρωση για υποτροφίες.
 • Υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών και για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας μέσα από την Συμβουλευτική υπηρεσία.
 • Υποστήριξη των ατόμων ειδικών κατηγοριών.
  Πτυχιούχοι

 

 • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας.
 • Ενημέρωση για εργασιακά θέματα (επαγγελματικά δικαιώματα, δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είδη συμβάσεων, νομοθεσία, εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρονται από προγράμματα (Ο.Α.Ε.Δ., Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., Επιμελητήρια, Ο.Τ.Α. κλπ.).
 • Προετοιμασία για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας μέσα από την Συμβουλευτική Υπηρεσία.
 • Ενημέρωση για τις Δυνατότητες Μεταπτυχιακών σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ενημέρωση για υποτροφίες.

Εκπαιδευτική Κοινότητα

 • Ενημέρωση των Τμημάτων για τις διαμορφούμενες τάσεις – ανάγκες της αγοράς εργασίας, για την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών.
 • Προβολή των ειδικοτήτων, Τμημάτων και εργαστηρίων του Ιδρύματος σε τρίτους: επιχειρήσεις, φορείς, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άλλα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων σε διεθνές επίπεδο.
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

Εταιρείες

 • Κάλυψη θέσεων εργασίας και Πρακτικής Άσκησης με εξειδικευμένα στελέχη.
 • Ενημέρωση για προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού.
 • Ενημέρωση για τα Τμήματα και τις ειδικότητες του Ιδρύματος.
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών και κοινών δράσεων με την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Ενημέρωση για τα κοινοτικά και εθνικά σχετικά προγράμματα.

Με στόχο την προσφορά των παραπάνω υπηρεσιών το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων και εργαλείων όπως:

 • Ανάπτυξη σύγχρονου δικτύου επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων με στόχο την μηχανογράφηση και συστηματοποίηση όλων των εργασιών.
 • Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας (ανοιχτή επικοινωνία μέσω διαδικτύου υλικό επικοινωνίας κλπ.).
 • Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού υποστήριξης με στόχο την προώθηση των ενεργειών του και την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η ιστοσελίδα του Γραφείου στο διαδίκτυο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gdias.teipir.gr
 • Διοργάνωση Ημερών Σταδιοδρομίας, Ημερίδων, Σεμιναρίων και Συναντήσεων με ενδιαφέροντα θέματα που προωθούν τους στόχους του και καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Από τον Οκτώβριο του 1998 στο Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί Συμβουλευτική Υπηρεσία. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης στοχεύει στον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων που απασχολούν τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους του Ιδρύματος και συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους ατομικά ή με την διοργάνωση τακτικών ομάδων με τα παρακάτω θέματα:

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξη επιλογής.
 • Αντιμετώπιση άγχους εξετάσεων – συνέντευξης επιλογής.
 • Οργάνωση χρόνου – Τεχνικές διαχείρισης στρες.
 • Επιλογή Μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Αυτοεκτίμηση και επιτυχία (διερεύνηση προσωπικών δυνατοτήτων – στερεότυπα - αυτοεκτίμηση).
 • Δυσκολίες προσαρμογής στον χώρο σπουδών.
 • Εργασιακά δικαιώματα, ασφάλιση κλπ.

Η υπάρχουσα νομοθεσία, τα προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης – επιδότησης των Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών (μετανάστες, παλιννοστούντες, ΑΜΕΑ κλπ.).

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά