Γενικές Πληροφορίες

Ιστορία του Τμήματος

Σκοπός - Αντικείμενο

Επαγγελματικές Προοπτικές

Δομή των Σπουδών

Τομείς του Τμήματος

Μαθήματα

Εργαστήρια

Διάρθρωση Εξαμήνων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση

Πτυχιακή Εργασία

Προσωπικό του Τμήματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τεχνικό Προσωπικό

Γραμματεία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Πληροφορίες

Προκηρύξεις

Πληροφορίες

Ανακοινώσεις - Νέα

Αναλυτικά

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Οι σπουδαστές των ΤΕΙ υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το πέρας των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

 

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών αφού ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.

 

Με την πρακτική άσκηση οι σπουδαστές συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων παραγωγής, αντιλαμβάνονται τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Η πρακτική άσκηση οργανώνεται και εποπτεύεται από το Τμήμα.

 

Η άσκηση αυτή στο επάγγελμα πραγματοποιείται σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου τομέα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: C:\Templates\dot1.jpg