ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε.

 

Για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε, χρησιμοποιούνται, καταχρηστικά, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και προκειμένου να τους χορηγηθεί η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια και να εγγραφούν στο Μητρώο των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που ισχύουν για τους Μηχανολόγους Πτυχιούχους καταργηθέντων Σχολών (Υπομηχανικών) σύμφωνα με το Β.Δ. 657- ΦΕΚ.227/24-10-70-Τεύχος Α΄, το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω:

 

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (pdf)

 

Βασικές Επισημάνσεις

 

Σύμφωνα με τον Ν.1404/83 άρθρο 25παραγ. 2 εδάφιο γ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/2001, η πολιτεία (ΥΠ.Ε.Π.Θ και συναρμόδια Υπουργεία) έπρεπε να είχαν εκδώσει το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα των Σ.Τ.Εφ-Τ.Ε.Ι. έξι μήνες πριν αποφοιτήσει ο πρώτος Πτυχιούχος του κάθε τμήματος. Μέχρι σήμερα για τους Πτυχιούχους Μηχανολόγους και Μηχανικούς Αυτοματισμού Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο Π.Δ.. Εξάλλου γι αυτό το θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή πτυχιούχων στα πλαίσια πρωτοβουλίας της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. (Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 17670/1996) και καταβολή χρηματικής αποζημίωσης σε όσους προσέφυγαν. Επομένως γίνεται  κατανοητό ότι οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. των παραπάνω ειδικοτήτων δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και φυσικά δεν τους αφορούν άμεσα τα Β.Δ/γματα.

Επισημαίνεται ότι τα Πτυχία των τότε σχολών         Υπομηχανικών έχουν ισοτιμη-θεί με τα Πτυχία Τ.Ε.Ι. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το αντίστροφο, επομένως για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς απόφοιτους Τ.Ε.Ι. και Κ.Α.ΤΕ.Ε δεν ισχύουν οι περιορισμοί του Β.Δ. και δεδομένου ότι είναι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ν. 2916/2001) τα προβλεπόμενα από το Β.Δ., μόνο ως ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα μπορούν να εκληφθούν.

 

 

Άλλες πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για τον Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.

 

Όπως προαναφέρθηκε καταχρηστικά χρησιμοποιείται το Β.Δ/γμα 657 Φ.Ε.Κ. 227/24-10-70 τεύχος Α΄.

Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται Αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. αποκτούν αυτοδίκαια την τελική άδεια Μηχανολόγου.

 

Για την απόκτηση της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγων απαιτείται εγγραφή στα Μητρώα Μηχανικών στις κατά τόπους Νομαρχίες (Δ/νση Βιομηχανίας). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα  :

 

Η εγγραφή στα παραπάνω Μητρώα είναι απαραίτητη για τους Μηχανολόγους, που επιθυμούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  Για να εργαστούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι αναγκαία η έναρξη επαγγέλματος και η θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων.

 

Για να εργαστεί ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ως στέλεχος τεχνικής ή εργοληπτικής ή κατασκευαστικής εταιρείας ή γραφείου μελετών ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. ως μισθωτός ή στο Τ.Ε.Β.Ε. με δελτίο παροχής υπηρεσιών & κάνει απαραιτήτως έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία. Όσον αφορά τις αποδοχές ισχύει η εκάστοτε σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που αφορά πάντα τα κατώτερα όρια μισθών (μισθοί ασφαλείας) και αναφέρονται σε μεικτές αποδοχές. Για τον Πτυχιούχο Μηχανικό Τ.Ε. εργαζόμενο στην Βιομηχανία Ισχύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που υπογράφονται από τον Σ.ΤΕ.Β.

 

Για να εργαστεί ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ως Εργολήπτης Δημοσίων Έργων είναι απαραίτητη η εγγραφή:

α) Στα Νομαρχιακά Μητρώα Δημοσίων Έργων

Απαιτούνται 3 έτη μετά την απόκτηση πτυχίου δεν απαιτούνται πιστοποιητικά εμπειρίας και αναλαμβάνουν μικρά έργα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι το 1/3 του ορίού της Α΄βαθμίδας.

β) Στα  Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ).

Η εγγραφή γίνεται στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ και απαιτούνται 5 έτη από την κτήση του πτυχίου σπουδών και ανάλογη αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα δημόσια ή ιδιωτικά.

γ) στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) ( επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές )

Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της Επιχείρησης, η στελέχωσή της από τεχνικούς του Μ.Ε.Κ (ελάχιστα όρια στελέχωσης), η εμπειρία κ.λ.π Δημόσια Έργα.

 

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.ΕΠ και έχουν ατομική επιχείρηση ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ μπορείτε να βρεί κανείς στις ειδικές εκδόσεις της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. στα Κεντρικά Γραφεία (Αποστέλλονται και ταχυδρομικά στα ταμειακώς ενήμερα μέλη).

 

Όσον αφορά τα Δημόσια Έργα ισχύουν τα κατωτέρω:

α. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.ΕΠ ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

β. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να βρεί κανείς στις ειδικές εκδόσεις της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. στα Κεντρικά Γραφεία (Αποστέλλονται και ταχυδρομικά στα ταμειακώς ενήμερα μέλη).

Για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Δ.Ε.Κ.Ο. ,Τράπεζες ,Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.)- ισχύουν αντίστοιχα τα εξής:

           το Μισθολόγιο μέσω Σ.Σ.Ε. , Υπηρεσιακοί Οργανισμοί , για την ένταξη και εξέλιξη των Πτυχιούχων ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΕ.ΚΑ.Π.).

 

Ενώ για το ΔΗΜΟΣΙΟ (Υπουργεία, Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ. ) Ισχύει:

        ο Νόμος 2470/97 ΦΕΚ 40, Α΄21-3-1997 Ενιαίο Μισθολόγιο, Βαθμολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι. με 3 έτη σπουδών εισέρχονται         στο δημόσιο στο 21ο κλιμάκιο και οι Πτυχιούχοι με 4 έτη σπουδών στο 20ο κλιμάκιο.

 

Σχετικά με την Σταδιοδρομία στην Εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σχετικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

  2. Η Προκήρυξη Θέσης.

  3. Η επιλογή στις διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες, (η ορθότητα και η νομιμότητα της οποίας ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π.) μέσω της διαδικασίας εκλεκτορικού που λαμβάνει χώρα στα αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι. που προκηρύσσουν την θέση (Βλέπε Ν.2916/2001).